Whiplash & Letselschade
Because we care

Artikel 6:162 BW
De onrechtmatige daad wordt geregeld in artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De drie leden in dit artikel luiden:
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade de ander dientengevolge lijdt te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, inzien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.’’

Letselschade is een Nederlandse term die verwijst naar persoonlijk letsel, lichamelijk of materieel letsel veroorzaakt door een ongeval, nalatigheid of enig ander ongelukkig voorval. Ket omvat zowel fysieke als psychologische verwondingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben. 

Nu vraag je je misschien af; "Welke soorten letselschade zijn er?'. 

Nou laat me daar wat licht op werpen!  Hier zijn een paar veel voorkomende categorieën 

Verkeersongevallen:

Dit omvat letsel dat is opgelopen bij een auto-, motor, - fiets, of voetgangersongevallen. Het kan variëren van kleine snijwonden en blauwe plekken tot blauwe plekken to ernstige verwondingen zoals gebroken botten, ruggenmergletsel of traumatisch hersenletsel (Whiplash, NAH).

Arbeidsongevallen:

Letselschade kan ook voorkomen op de werkplek als gevolg van onveilige omstandigheden, defecte apparatuur of onvoldoende training. Het kan variëren van kleine uitglijders en val partijen tot ernstigere verwondingen zoals brandwonden, amputatie of beroepsziekten.

Medische fouten:

Helaas kunnen medische fouten ook leiden tot letselschade. Dit kan onder meer verkeerde diageneses, chirurgische fouten, medicatiefouten of enige andere vorm van medische nalatigheid omvatten die schade toebrengen aan een patient.

Productaansprakelijkheid:

Als een defect producet schade of letsel veroorzaakt bij een consument, valt dit onder deze categorie. Dit kan defecte machines, gevaarlijk speelgoed of enig ander product omvatten dat een risico vormt voor gebruikers.

Geweldsdelicten:

Letselschade kan ook het gevolge zijn van criminele daden zoals mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Deze incidenten kunnen zowel fysiek als psychologische trauma's veroorzaken met blijvende effecten op de slachtoffers.